پروژه‌های پتانسیل یابی با GIS

سوابق اجرایی شرکت و کارشناسان آن در زمینه ی پتانسیل یابی و GIS

 

ردیف نام پروژه
۱ عملیات اکتشاف و پتانسیل یابی فاز شناسی و پی جویی پهنه اردبیل
۲ عملیات اکتشاف و پتانسیل یابی فاز شناسایی پهنه شمال استان آذربایجان غربی
۳ عملیات اکتشاف عمومی محدوده نیاز مشکین شهر استان اردبیل
۴ پیش بینی موقعیت کانیسازی توده های کانساری با تلفیق اطلاعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئو فیزیکی و ماهواره ای در کانسار تکنار بردسکن
۵ تلفیق اطلاعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی و ماهواره ای برای اکتشاف طلا در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ آلوت
۶ تعیین اهداف اکتشافی با تلفیق اطلاعات مغناطیس سنجی هوایی، زمین شناسی و ماهواره ای در منطقه شورک خراسان جنوبی
۷ تلفیق اطلاعات مغناطیس سنجی هوایی، زمین شناسی و ماهواره ای برای تعیین اهداف اکتشافی در غرب و جنوب غرب دهسلم، خراسان جنوبی
۸ مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی فازی(FUZZY) و آنالیز سلسله مراتبی (AHP) شهرستان درگز
۹ مکان یابی محل دفن زباله شهرستان نیشابور با استفاده از GIS، مدل AHP و تصاویر چند طیفی +ETM
۱۰ بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیان حوضه آبریز دامنه سهند با استفاده از ArcGIS
۱۱ بررسی کیفیت آب دریاچه تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی (NSFWQI) و (QWQI) و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی