پروژه‌های اکتشافات ژئوفیزیکی

سوابق اجرایی شرکت و کارشناسان آن در پروژه‌های اکتشافات ژئوفیزیکی

 

ردیف نام پروژه
۱ اکتشاف مغناطیسی با برداشت، پردازش و تحلیل در محدوده اکتشافی نیاز مشگین‎شهر
۲ پردازش و تحلیل بیش از ۲۰۰۰۰نقطه طی چند مرحله برداشت در محدوده اکتشافی آهن قالوی شیخان بوکان، آذربایجان غربی
۳ پردازش و تحلیل بیش از ۴۵۰۰ نقطه در محدوده اکتشافی آهن اوزنتاش مهاباد، آذربایجان غربی
۴ مطالعات مغناطیسی برای کانی‎سازی تیپ پورفیری در منطقه شورک جنوب بیرجند، خراسان جنوبی با برداشت بیش از ۲۴۰۰ نقطه و پردازش و تحلیل و تهیه گزارش
۵ مطالعات مغناطیسی برای کانی‎سازی تیپ پورفیری در منطقه جنوب دهسلم، خراسان جنوبی با برداشت بیش از ۲۵۰۰ نقطه و پردازش و تحلیل و تهیه گزارش
۶ مطالعات مغناطیسی برای کانی‎سازی تیپ پورفیری در منطقه غرب دهسلم، خراسان جنوبی با برداشت بیش از ۱۴۰۰ نقطه و پردازش و تحلیل و تهیه گزارش