پروژه‌هایی در زمینه حفاری

سوابق اجرایی و پروژه‌های شرکت در زمینه حفاری مغزه‎گیری

 

ردیف نام پروژه
۱ انجام عملیات حفاری مغزه‌گیری به مقدار ۵۲۲۰ متر جهت اکتشاف زغال‌سنگ در کوچکعلی شمالی طبس، سال ۱۳۸۶
۲ عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۹/۴۴۲۰ متر جهت اکتشاف آهن در معدن آهن سنگان خواف، سال ۱۳۸۷
۳ انجام عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۹/۸۱۶۴ متر جهت اکتشاف زغال‎سنگ در بخش غربی پروده ۱ طبس، سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
۴ انجام عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۳/۱۴۵۷ متر جهت اکتشاف مس در معدن مس تکنار واقع در بردسکن خراسان رضوی، سال ۱۳۸۹
۵ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۱۵/۱۶۳۹ متر در معدن آهن سرخه دیزج زنجان، سال ۱۳۸۹
۶ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۶/۱۱۲۸ متر در معدن آهن حدید زرند کرمان، سال ۱۳۸۹
۷ انجام عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۴/۴۱۷۰ متر در معدن آهن آریا جنوب زرند کرمان، سال ۱۳۹۰
۸ انجام عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۷/۲۱۸۶ متر در معدن آهن اسمالون ۱ در یزد، سال ۱۳۹۰
۹ انجام عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۶۰۰ متر در معدن آهن اسمالون ۲ در یزد، سال ۱۳۹۱
۱۰ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۵/۱۱۳۵ متر در معدن آن قالوی شیخان ۱ بوکان، سال ۱۳۹۱
۱۱ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۹۶۵۵ متر جهت اکتشاف کانسار مولیبدن پورفیری سیه کمر میانه، آذربایجان شرقی، سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
۱۲ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۱۶۱۷ متر جهت اکتشاف پلی‎متال در محدوده اکتشافی قلیشچی میانه، آذربایجان شرقی، سال ۱۳۹۲
۱۳ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۱۱۵۰ متر جهت اکتشاف پلی‎متال در محدوده‎های اکتشافی نیکوئیه و آقچه‎کند تاکستان، قزوین، سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
۱۴ اجرای عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۱۲۴۳ متر در معدن آهن اسمالون ۲ در یزد، سال ۱۳۹۳
۱۵ عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۱۹۸۲ متر جهت اکتشاف آهن در معدن آهن سنگان خواف، سال ۱۳۹۳
۱۶ عملیات حفاری مغزه‎گیری به مقدار ۷۴۵۰ متر در معدن آهن سنگان خواف، سال ۱۳۹۴