اکتشافات ژئوشیمیایی

Geochemical Exploration

اکتشافات ژئوشیمیایی به عنوان یکی از مهمترین روشهای اکتشافی توده­ های کانساری، الگوی پراکندگی عناصر و ارتباط آنها با محیط زمین شناسی را مورد بررسی قرار می­ دهد این روش در مقیاسهای مختلف از شناسایی و پی­جویی تا مقیاس تفصیلی به کار گرفته می­ شود. محیط مورد مطالعه، شبکه و نوع نمونه برداری بر اساس اهداف مد نظر طراحی می­ گردد سالها تجربه متخصصان شرکت توانایی آنها را در اجرای مورد زیر اثبات نموده است:

  • طراحی پروژه ­های اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاسهای محلی و ناحیه­­ ای
  • طراحی شبکه و اجرای نمونه­ برداری ژئوشیمیایی از رسوبات آبراه ه­ای، محیط سنگی، خاک و آب
  • پردازش داده­ها و تحلیل اطلاعات و تهیه­ انواع نقشه­ ها و ارائه­ گزارش
  • کنترل صحرایی آنومالیهای ژئوشیمیایی
  • مدلسازی ژئوشیمیایی و تولید اهداف امید بخش اکتشافی